جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 8_Issue 2_Pages 415-434-1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. WordNet شکل1. پیشنهادی روش فلوچارت شروع توکن کلمات حذف و بندیتوقف ریشه الگوریتم پورتر یابی جودوWordNet بله جودوHypernymخیر ترم حذف ترم حذف خیر لهب جایگزینیHypernym هیستوگرام گرم هر وزن محاسبه طبقه فاز بندی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله JITM_Volume 8_Issue 2_Pages 393-314-1

در سالهای اخیر نسخههای متعددی از سیستمهای پیشنهاددهنده برای پیشنهاد مفاهیم مختلف در سیستمهای تجارت الکترونیک و شبکههای اجتماعی ارائه شده است. از جملـه مفـاهیمی کـهمحققان بیشتر به آنها توجه کردهاند، پیشنهادهای خبر (کامپن و Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 8_Issue 2_Pages 373-392-1

شکل 1. چارچوب اولیه منابع و روشهای یادگیری کارآفرینان اینترنتی روششناسی پژوهش برای اجرای این پژوهش، ابتدا مصاحبههای نیمهساختاریافته ای از نوع واقع محـور یـا رفتـاری بـاکارآفرینان اینترنتی به عمل آمد و برای تحلیل مصاحبهها Read more…